Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Лаборант в пътна лаборатория

Пътища АД България, Семчиново

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Средно специално или висше образование в областта на строителство, химия или физика.
С предимство са кандидати с предишен стаж в акредитирана лаборатория.
Шофьорска книжка, категория В е желателно.
Фирмата осигурява обучение, работно облекло, ваучери за храна.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и добавъчни материали.
Провежда исканите от клиента изпитвания на същите.
Подготвя и подписва протоколите от изпитванията.
Извършва необходимите първични разчети във връзка с направените лабораторни анализи, като получените резултати нанася в лабораторните дневници и тетрадки.
Целесъобразно и правилно използва наличното лабораторно оборудване и се грижи за поддържането му в процеса на работата.
Участва при разработването на Системата за управление.
Следи актуализацията на нормативните документи и изискванията на клиентите.
Отговаря за опазването на машините и оборудването в лабораторията, следи и документира параметрите на околната среда.
Попълва документация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
За повече информация: тел.0886-520-903, инж.Ралинова

wave