Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1077 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Младши експерт

Министерство на образованието и науката България, София

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „младши експерт”, дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

  1. Изисквания за заемане на длъжността

        1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

              -  длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

              -  наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

      -   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „професионален бакалавър по …..“

              - минимален професионален опит – не се изисква професионален опит или

              - минимален ранг – V младши

            1.2. Допълнителни изисквания:

    - Предпочитани професионални направления: Политически науки, Филология, Администрация и управление. Предпочитани специалности: международни отношения, международни икономически отношения, политология, европеистика.

- владеене – писмено и говоримо на английски език на минимум ниво B2 по европейската квалификационна рамка. При заемане на длъжността владеенето на втори език е предимство (немски, френски или испански език). Степента на владеене на езици се удостоверява с дипломи и/или сертификати.

2. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест

- интервю

3. Място и срок за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 26.10.2020 г.        

 - Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението

на електронен адрес priemna@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

  - Телефони за контакт: 02/9217552, 02/9217559

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)

- други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младшия експерт“ в дирекцията е свързана с подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива при провеждането на националната външна политика на Република България в съответствие с приоритетите в областта на образованието и науката и изпълнението на съответните ангажименти, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1077.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

 Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

wave