Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1600 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 14 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Старши експерт

Национална здравноосигурителна каса България, Пазарджик

Старши експерт в сектор „Информационно обслужване“, отдел „Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки“ в РЗОК град Пазарджик, при следните условия:

1.   Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

-     образование: Висше;

-     степен на образование: бакалавър;

-     професионален опит: 1 (една) година;

или

-     минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши.

2.   Специалности, по които е придобито образованието: математика, информатика или техническо образование;

3.   Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: няма.

4.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: компютърна грамотност/дигитална компетентност.

5.   Начин за провеждане на конкурса: тест, интервю.

6.   Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

-     заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

-     декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;

-     копие от диплома за придобита образователна-квалификационна степен (документите издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);

-     копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

-     в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността, представя копие от служебна книжка;

-     копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-     копия от други документи по преценка на кандидата;

7.   Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в сградата на РЗОК град Пазарджик, ул. „11-ти Август“ № 2, стая № 6, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Лице за контакт: Стоянка Жечева, тел: 034/ 402 145. Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: sgecheva@paz.nhif.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документите - до 17.00 часа на 26.10.2020 година включително.

8.   Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НЗОК.

9.   Описание на длъжността:

Отговаря за изграждането, поддържането и актуализирането на регистрите в ИИС на НЗОК и РЗОК. Участва в обработката на отчетите на договорните партньори, съгласно нормативната уредба и изискванията на НЗОК, както и съответно на ИИС на НЗОК. Анализира, обучава и подпомага работата на експертите в звеното и решава създалите се проблеми.

10. Минимален размер на основната заплата определена за длъжността: 610,00 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от http://www.nhif.bg/

 

 


wave