Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1600 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал


ОБЯВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“

       1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

- образователна степен – професионален бакалавър по ……..;

- професионално направление – обществено здраве;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг: пети младши;

        2. Размер на основната заплата: 610,00 лв.- 1600,00 лв.

      3. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.

        4. Кратко описание на конкурсната длъжност, съгласно длъжностната характеристика:

           Опазване на общественото здраве чрез осъществяване на здравен контрол върху рискови за здравето на хората дейности

 

      5. Документи за участие в конкурсните процедури:

        5.1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

        5.2. ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидата за неговото гражданство, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

        5.3. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен;

        5.4. Други документи – сертификати за проведени обучения;

        5.5. Подробна автобиография.

        6. Място и срок за подаване на документите за участие:

        - Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 26.10.2020 г. на адрес: гр.София 1431, бул.”Акад. Иван Гешов“ № 15, сграден комплекс „Център по хигиена“, РЗИ – Софийска област – етаж 3.

        - Телефон: 02 807 87 46 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа;

        - Лице за контакти: Мария Топалова

        - Краен срок за подаване: 10 /десет/ дни след датата на публикуване на обявлението.

        7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурсите се обявяват в Звено за административно обслужване на адрес: гр.София 1431, бул.”Акад. Иван Гешов“ № 15, сграден комплекс „Център по хигиена“ - етаж 3 и на интернет страницата на инспекцията: www.rzi-sfo.bg

       8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 


 


wave