Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-1700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Старши одитор – първа степен

СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ България, София

Сметната палата е върховна одитна институция на Република България, тя осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти. Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност.

Сметната палата извършва следните видове одити:

1.   Финансов одит - изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане;

2.   Одит за съответствие - проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите;

3.   Одит на изпълнението - проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност;

4.   Специфични одити са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение.


I. Сметната палата на Република България обявява външен конкурс за подбор и заемане на длъжността „Старши одитор – първа степен” – 2 (две) щатни бройки, отдел 2 „Централни органи и ДВУ“, одитна дирекция І „Финансови одити”, месторабота – гр. София.

 

 II. Основни функционални отговорности на Одитна дирекция IФинансови одити“ – извършва финансови одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации, определени в чл. 54, ал. 1 от Закона за Сметната палата, както и извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на всички общини, в ресора на дирекцията, с обща сума на отчетените разходи по бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чуждите средства за предходната година под 10 млн. лв. при периодичност, определена от Сметната палата или на основата на оценка на риска (чл. 54, ал. 2 от ЗСП).

    Изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишните финансови отчети на бюджетните организации са изготвени във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане..

 

III. Кратко описание на основните функции на длъжността – осъществява контрол чрез независим външен одит на спазването на бюджетна дисциплина и на законосъобразността на управленските решения и действия при: администрирането на приходите и разходите в одитираните обекти; възлагането на обществените поръчки; придобиването, управлението и разпореждането на държавното и общинско имуществото .

 

IV. Вид правоотношение – трудово, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

V.  Размер на основното месечното трудово възнаграждение:

-       минимален размер - 1 100 (хиляда и сто) лева;

-       максимален размер - 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.

 

Допълнителна информация:

-       стажът на директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена, одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността;

-       стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжност в Сметната палата, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1-7 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

-       служителите на Сметната палата имат право ежегодно на представително облекло на стойност до три минимални работни заплати;

-       служителите на Сметната палата могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен със закон или с акт на Министерския съвет или с вътрешните правила за работната заплата;

-       ръководните органи, директорите, ръководителите на структурни звена и одиторите се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука";

-       служителите на Сметната палата участват ежегодно в организирани тематични обучения за придобиване и усъвършенстване на професионалните знания и умения;

-       служителите на Сметната палата могат да участват в работни групи, кръгли маси или съвещания, включително и такива с международно участие, за обмяна на знания и опит;

-       при участия в организираните мероприятия от страна на Сметната палата, служителите придобиват сертификати, в т.ч. и международни.

 

VI. Минимални и специфични изисквания на кандидатите за заемане на длъжността:

1.   Образование: висше с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

2.   Професионален опит: трудов и/или служебен стаж не по-малко от 3 (три) години в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството, считано от датата на придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”;

3.   Да отговарят на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата – да притежават сертификат за одитор или да са преминали успешно изпита за одитор на Сметната палата;

 

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

1.     Заявление (свободен текст) до председателя на Сметната палата, в което се посочват длъжността, за която се кандидатства, телефон и/или електронна поща за контакт, опис на приложените към заявлението документи;

2.      Биографична справка с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, придружена от заверени копия на документи за удостоверяването му - трудова и/или служебна книжка, УП-3 или друг документ, доказващ трудов и/или служебен стаж по длъжности и структурно звено;  

3.       Заверено копие от диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование и степен на образованието);

4.       Заверено копие на сертификат/и за одитор или лицето да посочи, че е преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата;

5.       Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (документи, удостоверяващи степента на владеене на чужд език, сертификати или други допълнителни документи - по преценка на кандидатите).

 

VIII. Списък с материалите за подготовка на кандидатите:

1.   Закон за Сметната палата;

2.   Международни стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ): МСВОИ 1-100, МСВОИ 200, МСВОИ 1003 - 1810;

3.   Закон за публичните финанси;

4.   Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

5.   Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

6.   Закон за счетоводството;

7.   Указания на министъра на финансите дадени с писмо ДДС № 20 от 2004 г., относно прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия;

8.   Указания на министъра на финансите дадени с писма ДДС през периода от 2013 г. до 2019 г., относно отчетността на касова и начислена основа на бюджетните организации.

9. Заповед на министъра на финансите № ЗМФ 1338 от 22.12.2015 г.

 

IX. Начин на провеждане на конкурса –  съответствие с чл. 6, ал. 3 и чл. 24, ал. 5 от Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата – писмена част и интервю, като писмената част ще се проведе под формата на тест и практически изпит.

Етапи на конкурсната процедура:

1.   Допускане/ недопускане по документи, съобразно определените минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсната длъжност;

2.   Писмена част 1 –  провеждане на тест, който се състои от 20 въпроса от областта на дейност на конкурсната длъжност, които могат да бъдат от отворен и затворен тип. Всеки затворен въпрос има по четири възможни отговора, от които само един е верен. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 70 % от зададените въпроси (14 въпроса);

3.   Писмена част 2 – практически изпит/практическа задача, която е от областта на дейност на конкурсната длъжност. Резултатите на кандидатите се оценяват по определените критерии за оценка от Методиката, като за успешно издържал практическия изпит и съответно допуснат до интервю се приема кандидат, получил средноаритметична оценка от комисията минимум 3 (за одиторски, стажант-одиторски или експертни длъжности);

4.   Интервю – кандидатите се оценяват по определени критерии, съобразно спецификата на длъжностното ниво и областта на дейност.

 

X. Място и краен срок за подаване на документите - необходимите документи за участие в конкурса, се подават лично или чрез упълномощено лице по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер или в сградата на Сметната палата, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 – „Деловодство”, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч., в срок до 23.10.2020 г., включително.

 

Документите от конкурсните процедури, които са с информационен характер (заповеди, обявления, списъци, времеви графици, съобщения, др.), се публикуват на официалната интернет страница на Сметната палата, секции „За нас“, „Професионално развитие“, „Конкурси“, като при относимост се изпращат и на кандидатите по посочена от тях лична електронна поща.


wave