Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Инспектор

Регионална здравна инспекция - Хасково България, Хасково

                                                         


Регионална здравна инспекция – Хасково, ул. „П. Евтимий” № 2, на основание чл. 13, ал. 1 от НПКПМДС и Заповед № РД-01-767/14.10.2020год. на Директора на РЗИ-Хасково

                                                               ОБЯВЯВА 

1. Конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР – отдел «Държавен здравен контрол» Дирекция «Обществено здраве».

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по: Инспектор по обществено здраве, Здравен инспектор или Фелдшер;

- минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: не се изисква;

- кандидатите да познават Устройствения правилник на РЗИ, Закон за държавния служител, Закона за здравето, Закона за водите и други нормативни актове свързани с функциите и задачите на РЗИ;

- кандидатите да притежават: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.

- описание на длъжността –провеждане на ефективен държавен здравен контрол на обекти с обществено предназначение и продукти и стоки със значение за здравето на човека и осъществяване на дейности, съгласно функциите определени в Устройствения правилник на РЗИ.

        3. Начин за провеждане на конкурса:  на основание чл. 33, ал.1 и чл. 34 от НПКПМДС, конкурса ще се проведе в сградата на РЗИ - Хасково, чрез решаване на тест и интервю.  

4. Документи за участие в конкурсната процедура:  

 4.1. заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС;

 4.2. декларация от лицето по чл. 17, ал.3 от НПКПМДС /по образец/;

 4.3. копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 4.4. копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има/;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в РЗИ - Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж ІІ, стая № 75.

Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник.

5. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

6. Основна заплата за длъжността:  610 лева.

7. Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж ІІ, стая № 56;

- Телефон: 038/62-44-40;

- Лице за контакт: Петя Петрова;

- Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 год.

- Ден за публикуване на обявата:15.10.2020 год.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационно табло в РЗИ – Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж ІІ.


wave