Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 680-1400 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ 

В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

   1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

   1.1.   Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;

   1.2.   Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, Професионално направление „Право“;

   1.3.   Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

    2. Начин на провеждане на конкурса:

    Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    3. Документи за участие в конкурсната процедура:

    3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

        3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

        3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

        3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

   4. Място и срок за подаване на документите за участие:

   4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.10.2020 год.

   5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.

    6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.

   7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

   7.1. Основна цел на длъжността: Организира, ръководи, планира, отчита, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по Закона за местните данъци и такса и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Контролира достоверността на данните в подадените данъчни декларации. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.

  7.2. Области на дейност: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите в съответствие с действащата нормативна уредба, касаеща длъжността. Изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси. Организира и контролира администрирането на данъчните и други публични общински вземания /глоби/, съгласно функционалната компетентност на началник отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” и утвърдените процедури.

   8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността:съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

 


wave