Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1850 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Главен юрисконсулт

Столична община-Район Студентски България, София

Столична община – район „Студентски“

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държания служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед №РСТ20-РД09-229/19. 10. 2020 г. на Кмета на СО – район „Студентски“,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО - район „Студентски“ при следните условия:

 I.             Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-       Висше образование; Степен на образование – магистър; Специалност – Право; Придобита юридическа правоспособност;

-       Професионален опит – 3 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши ранг;

-       Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Кандидатът да познава и прилага действащата в Република България законова и подзаконова нормативна уредба, вкл. да е запознат и да прилага нормативната уредба, свързана с дейността на районната администрация (Административнопроцесуален кодекс, Граждански-процесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за достъп до обществена информация, Закон за управление на етажната собственост, Закон за устройство на територията, Закон за обществените поръчки, Закон за административните нарушения и наказания и др.); да има добри компютърни умения – MS Office, Word, Excel и други; добро владеене на писмен и говорим английски език; практически и процесуален опит по административни дела, в т.ч. и по правни спорове в областта на устройственото планиране и устройството на територията по Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Добри познания на нормативната уредба – административно право, гражданско право, облигационно право, вещно право, гражданско процесуално право и др. Добри познания на практиката на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд; Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация;

II. Кратко описание на длъжността: Изготвя правни становища, доклади и анализи, дава съвети, мнения и препоръки за законосъобразното протичане дейността на СО – район „Студентски“; Организира и осъществява дейност за уреждане на въпроси от договорно-правен характер, съдебни и арбитражни дела, като дава високопрофесионална оценка по тях; Изготвя проекти на договори, свързани с текущата дейност на администрацията на СО – район „Студентски“, включително със стопанисването на имуществото, придобиването, прехвърлянето и отдаването му под наем; Дава правно-експертно становище по изпълнението на договорите и търсене на отговорност съобразно гражданското законодателство; Осъществява процесуално представителство на СО – район „Студентски“ в рамките на своите правомощия след упълномощаване от кмета на СО – район „Студентски“; Участва в разработването и дава мнения по законосъобразността на проектите на вътрешни актове, касаещи дейността на администрацията на СО – район „Студентски“, като правилници, вътрешни правила, инструкции, заповеди и др.; Участва в конкурсите по Закона за държавния служител; При поискване подготвя становища по жалби, сигнали и предложения, постъпили в СО – район „Студентски“; При поискване консултира правно и прави разяснения по прилагането на нормативните актове, касаещи дейността на администрацията на СО – район „Студентски“; Изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация; Спазва правилата за работа с фактите, сведенията и предметите, представляващи държавна и служебна тайна. Вид на правоотношението – служебно правоотношение.

III.       Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе по следния начин:

1.             Подбор по представени документи.

2.             Решаване на тест от допуснатите на първи етап кандидати;

3.             Интервю – събеседване с допуснатите на втори етап кандидати.

IV.             Основна работна заплата за длъжността: от 610 до 1850 лева.

*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

V.           Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (по образец); Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители; Автобиография; Копие от диплома за завършено образование и копие от документ за придобита юридическа правоспособност; Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжа, удостоверения и др.); Документи за компютърна грамотност и за владеене на чужд език, ако кандидатът притежава такива (копие); други документи, по преценка на кандидата.

*Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени „Вярно с оригинала“ лично от кандидата. При подаване на документите кандидатите следва да носят и оригиналите им за сверяване.

VI.       Място и срок за подаване на документите.

Документи за участие в конкурса следва да бъдат представени всеки работен ден до 17.00 часа на 02. 11. 2020 г., на адрес: гр. София, Студентски град, блок № 5, етаж 1, „Център за информация и услуги“, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител с нотариално заверено пълномощно.

Телефон за контакт: 02/868 33 25 – „ Човешки ресурси“.

VII.      Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на сградата на СО – район „Студентски“, както и на официалната интернет страница на СО – район „Студентски“ - www.studentski.bg.


wave