Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Експерт ТРЗ

Финкомекс Одитинг ООД България, София

• Изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване, допълнителни споразумения и други документи, съобразно действащото трудово законодателство;

• Изготвяне и подаване към съответните държавни институции /НАП, НОИ, НСИ и др./ на необходимите декларации, уведомления, справки и отчети;
• Цялостно администриране на възнагражденията на персонала, изготвяне ведомостите за заплати;
• Осъществяване на комуникация с различни банкови и държавни институции по трудови правоотношения и свързаните с тях осигуровки и данъци;
• Изготвяне на месечни ведомости и съпътстващата документация
• Поддържане на архив от лични досиета;
• Изготвяне на документи за пенсиониране, издаване на служебни бележки и удостоверения;
• Оформяне на документи свързани с отпуски и болнични;
• Следене на промените в трудовото, осигурителното и данъчно законодателство;
• Изготвяне на платежни документи за заплати, данъци и осигуровки;
• Изготвяне на отчети и справки за нуждите на ръководството.

Изисквания:

• Висше икономическо образование;
• Опит на подобна позиция – минимум 3 години;
• Отлично познаване на нормативната уредба – КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ДОПК и др;
• Компютърни умения: работа със специализиран софтуер и MS Office пакет (отлично ниво на владеене на Еxcel);
• Познания за специализиран ТРЗ софтуер Аладин ще се счита за предимство;
• Средно ниво на владеене на английски език;
• Умение за работа в екип и в динамична среда;
• Прецизност, организираност, лоялност и отговорност.

Необходими документи:

• Автобиография със снимка

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave