Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-2500 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Директор на дирекция

Столична община България, София


 

                                            СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                            ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,ал. 1

и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  № СОА20-РД09-2650/20.10.2020г. на кмета на Столична община

 

                                              ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността директор на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство ” при Столична община.

Длъжностно ниво - 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: РН 6А

Минимални изисквания за длъжността:

-         образование – висше;

-         минимална образователна степен – магистър;

-         професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши;

Допълнителни изисквания и квалификации:

-         Професионална област – Технически науки;

-         компютърна квалификация – MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за

извършване на административна дейност;

-         Познания в областта на общинската администрация, законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на отдела.

Конкурсът ще се проведе чрез:

-     тест

-     провеждане на интервю;

     Необходими документи за кандидатстване:

-         заявление за участие в конкурса – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-         декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

-         копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага ;

-         копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова /служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

          Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на дирекцията. Участва в организирането и провеждането на политиката на Столична община в сферата на транспортната инфраструктура. Организира инвестиционния процес за планиране, проектиране, изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на обекти на транспортната инфраструктура.

    Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1100 лева.

    Документите ще се приемат в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронрн път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. и   декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

     За информация: телефон: 02/9377253 - Дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


wave