Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Старши счетоводител

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА България, София


О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

 

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ20-РД09-426/22.10.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

            За длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен „бакалавър”; област на висшето образование – социални, стопански и правни науки; професионално направление – икономика; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши, професионален опит – минимум 1 година, вид правоотношение – служебно:

            Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата, предоставя финансови анализи за вземане на управленчески решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения;

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

            Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива ; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;  

            Основна работна заплата за длъжността: от 610 до 1700 лв.  

            Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или на

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО - район “Слатина” и на сайта на района.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 


wave