Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 22.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Старши юрисконсулт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА България, София


О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

 

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)и Заповед № РСЛ20-РД09-425/22.10.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”

в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен „магистър”; област на висшето образование – правни науки, професионална квалификация “юрист”; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; професионален опит – минимум 1 година; вид правоотношение – служебно;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителни квалификации- /ако има такива/ и юридическа правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;  

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на районната администрация, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвя проекти на договори, заповеди и др. актове, подготвя процедури по ЗОП и осъществява процесуално представителство на район „Слатина”.

Основна работна заплата за длъжността: от 610 лв. до 1700 лв.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО - район “Слатина” и на сайта на район "Слатина".

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”


wave