Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 700-900 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Счетоводител - Оператор по въвеждане на данни

СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД България, Пловдив

         Длъжността е по програма МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ и се финансира от БТ Пловдив

   Изисквания

          - завършена степен минимум средно образование - спец Счетоводна отчетност;
          - желание да работите като счетоводител;
          - имате компютърна грамотност - Word, Excel, Internet
          - лицето да има регистрация в Бюро по труда гр. Пловдив


            Нашето предложение е:

            o обучение за период от три месеца - с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък;
            o за периода на обучението счетоводителя е необходимо да придобие следните професионални умения и знания:
            - да класифицира и подрежда правилно предоставените му счетоводни документи;
            - да се грижи за редът на работното му място;
            - да осчетоводява предоставените му счетоводни документи;
            - да изготвя регистрите за покупки и продажби и справка декларация /СД/ по ДДС;
            - да изготвя ведомостите за заплати, платежните нареждания за дължимите осигуровки и данъци,
- подава информация за осигурените лица в ТД на НАП   гр. Пловдив;
            - да изготвя трудовите договори и оформя трудови книжки;
            - да попълва осигурителните книжки и заверява осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица;
            - да изготвя всички необходими отчети и справки, изисквани от контролните органи;
            - умения за работа с клиенти;
            - професионално, експертно отношение към поставяните задачи;
            - съставяне на Годишен финансов отчет съгласно приложимите НСФОМСП;

          o за периода на обучението – възнаграждение по споразумение.
 
          След успешно завършване на обучението и одобрение от страна на настоящия екип, предлагаме:
          o Работно място в динамичен екип;
          o Отлична вътрешно-фирмена среда;
          o Гъвкаво работно време;
          o Конкурентно възнаграждание;

 
          При интерес, моля, изпратете автобиография със снимка паспортен формат и мотивационно писмо.

          Ще се бъдат разгледани документи на кандидати, които са приложили гореописаните документи, а одобрените, ще бъдат поканени на интервю!

        Работодателят ще разглежда конфиденциално всички кандидатури, по смисъла на ЗЗЛД.

wave