Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 600-770 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в НАЧАЛЕН ЕТАП

Фондация за образователна трансформация България, София

Фондация за образователна трансформация е с дългосрочна мисия да осъществи цялостна трансформация на образователната система в България. Тя изгражда нов образователен модел, който реализира от 2016 г. в екосистема от прогресивни училища и взаимосвързани организации в цялата страна.
В прогресивните училища ние интегрираме философията и подходите на Монтесори педагогиката, International Baccalaureate, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom и следваме международни и национални стандарти, утвърждавайки нов модел на професионална учеща общност. 


Ние вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме индивидуалното развитие както на всяко дете, така и компетентностното развитие на всеки член от екипа на нашата общност.

За „Основно прогресивно училище“, кампус Слатина, Фондация за образователна трансформация търси да назначи: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в НАЧАЛЕН ЕТАП на почасова ангажираност.

Роля и отговорности:
1. Задава ясни и последователни във времето цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
2. Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса.
3. Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум за реализиране на образователната дейност.
4. Преподава по приетата от екосистемата методология, като използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с интерактивни методи.
5. Съобразява методите на работа с особеностите на възрастовото развитие на децата и с поставените цели и стандарти на обучение в училището.
6. Преподава през директна инструкция и като ментор, който насърчава децата да работят самостоятелно в учебната среда.
7. Установява равнището на знания, умения и отношение на учениците в началото на даден цикъл/форма на обучение (учебна година, раздел, урок, др.) и текущо отчита напредъка на всяко дете.
8. Прилага рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.


Изисквания за заемане на ролята:
- Висше образование, съответно на изискванията за заемане на ролята;
- 3 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален етап (от 6 до 12 години);
- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език, ниво С1.
- Умения за преподаване през игра, изкуство и драматизация;
- Познания за различни форми и методи на оценяването на учениците.

Личностни качества и умения:
- отлични комуникативни и екипни умения;
- много добро ниво на лидерски компетентности;
- откритост, осъзнатост и проактивност в реализирането на тенденции в развитието на процесите в училището;
- позитивизъм и инициативност.

Ние Ви предлагаме:
- отлична работна среда в млад и творчески екип;
- Въвеждащо обучение и подкрепа за професионално и личностно развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
- инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност;
- заплащане, съобразено с опита и личната мотивация.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към каузата на една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография.


Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.


Предварително благодарим за интереса и участието!


wave