Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 700-750 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Шивач

ДТС-БГ ООД България, Ловеч

ДТС-БГ ООД в качеството си на бенефициент по проект „Реализиране на предприемаческа идея на предприятие ДТС-БГ ООД“ с договор № BG16RFOP002-2.024-1312-C01 по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, търси да назначи:

Позиция по проекта: Шивач

Минимални и специфични изисквания:

Минимум две години професионален опит, сходен на позицията "Шивач".

 

Функции (отговорности и задължения):

1. Качествено ушиване на предоставените изделия.

2. Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи с шевните машини.

3. Получава и зарежда шевните машини с необходимите спомагателни материали.

4. Получава, установява, центрова и съединява различните детайли.

5. Спазва изискванията за безопасност на работния процес.

Период на заетост (в месеци) -  6 месеца в рамките на проекта;

Часова заетост на персонала - Трудов договор, 8 часа/ден;

Месторабота: гр. Ловеч;

Срок на валидност на обявата: 5 календарни дни;

 


wave