Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-700 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Помощник възпитател детска градина - хигиенист/ка

Детска градина № 29 България, СофияОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното отглеждане, развитие и възпитание на децата, съвместно със сестрите отговаря за живота и здравето им.
2.Извършва редовно и качествено почистване на занималнята, спалнята /под леглата/, столовата, сервизното помещение, терасата, фоайетата, коридорите, кабинетите, дворните места – съгласно определената от Директора на детското заведение площ.
3.Прави ежедневна дезинфекция, оправя леглата, изтупва чаршафите и дюшеците.
4.Периодично пере пердетата в помещенията на групата.
5.Получава храната от кухнята, сервира я на децата, измива и стерилизира съдовете и чашите за вода след всяка употреба.
6.Активно помага и участва при организацията и провеждането на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни навици, култура и трудови умения, навици за сън, хранене, игра, разходки и развлечения.
7.Разговаря с децата спокойно, на български език, учи ги да си помагат и да уважават възрастните, при нужда им помага в обличането и събличането, поддържа ред и хигиена в гардеробчетата им.
8.Придружава сестрата с децата при извеждането им на площадката или извън детската градина.
9.Не нарушава и не накърнява личното достойнство на децата.
10.Спазва колегиална и професионална етика.
11.Съхранява и отчита зачисленото имущество.
12.Изпълнява и други възложени задачи и допълнителна работа в рамките на работния ден,свързани с изпълнение на длъжността.

wave