Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 23.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Технически ръководител

СТАР СИТИ ЕООД България, София

Строително-инвестиционна компания Стар Сити ЕООД с над 20 годишен опит в строителството, търси да назначи Технически ръководител с опит за гр. София

Отговорности и задачи:

• Техническо ръководство и контрол по изпълнение на строителните обекти;
• Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност по изпълнение на обектите при спазване на техническите правила и нормативи;
• Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания;
• Отговаря за качественото и своевременното изпълнение на СМР на обектите;
• Пряко ръководи работническите екипи и следи за безопасността и хигиена на труда;
• Наблюдава работата на строителната площадка и осигурява работа по линейния график за обекта;
• Координира и съгласува дейностите с ръководството на компанията;
• Работа със строителна документация;
• Проверява и изучава подробно проектите по всички части;
• Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;
• Води предвидените за съотвения вид работа дневници, КС и съставя актове за видовете работи, които подлежат на закриване;
• Техническо планиране и предвиждане на предстоящи СМР;
• Водене на ежедневни отчети относно свършената работа на обекта;
• Предварително планиране и изготвяне на заявки за доставка на необходими материали;
• Съставяне на текущи количествени сметки за извършени СМР.

Изисквания:

• Образование- висше строителен инженер ;
• Опит на позиция технически ръководител и ръководене на строителен обект-мин. 5 години;
• Познаване на нормативна база в строителството;
Способност за работа в екип и в динамична среда, чувство за отговорност, коректност и лоялност;
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Способност за взимане на адекватни решения и самостоятелна работа;
• Умение за спазване на фирмена тайна;
• Мотивираност, гъвкавост, комбинативност;


Ние предлагаме отлични условия на труд, конкурентно заплащане.

Моля, кандидатите проявили интерес към предлаганите позиции да изпращат автобиографии с актуална снимка като използват бутона "кандидатствай по тази обява".
Моля свързвайте се по телефона с лицето Калин Стаменов.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

wave