Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 650-1950 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 23.10.2020 още 5 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 01 Превантивна дейност в отдел 07 Превантивна дейност, международно сътрудничество и проекти

Дирекция Вътрешна сигурност МВР България, София


  На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-9809/13.10.2020 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността:

  НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 01 „Превантивна дейност“ в отдел 07 „Превантивна дейност, международно сътрудничество и проекти“ при дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР, длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – ръководно ниво 7А.

  І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

  2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” по смисъла чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование;

  2.1. Области на висшето образование – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

  2.2. Професионални направления – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;

  3. Да имат минимален професионален опит – 4 години или минимален ранг – III младши;

  4. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

  ІІ. Описание на длъжността:

  - организира, планира, ръководи, контролира, координира и отговаря за дейността на сектора в съответствие с изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове и вътрешноведомствените документи;

 • организира и контролира изпълнението на задачите на сектора;

 • подпомага началника на отдела за успешното реализиране на задачите поставени пред него;

 • организира и ръководи дейността по създаване на условия за успешно провеждане на тестове за проверка на изпълнението на служебните задължения от държавните служители в системата на МВР чрез анализ и предварително изучаване на обстановката с цел избиране на оптимален вариант за действие, който да постигне целите на теста;

 • организира, ръководи и контролира цялостната работа на сектора;

 • ръководи разработването на проекти на нормативни актове, методически и други указания по направление на дейността на сектора;

 • организира, ръководи и контролира получаването, съхраняването, обработването и предоставянето за проверка сигнали за извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреба с власт и други неправомерни деяния от страна на служители на МВР чрез обслужване на:

 • денонощно функционираща анонимна телефонна линия;

 • специализирана интернет страница за подаване на сигнали на МВР с функция за изпращане на електронни съобщения в реално време.

 • организира, ръководи и контролира поддържането в актуално състояние на специализираната интернет страница на ДВС;

 • ръководи информационното осигуряване дейността на отдела и обезпечава информационния обмен в АИС/М на ДВС-МВР;

 • ръководи и контролира дейността на сектора при извършване на:

 • експертен анализ на корупционните прояви на служителите от МВР и разработването на проекти на програми и планове за превенция на корупцията в МВР;

 • експертен анализ и оценка на корупционния риск в структурите на МВР и разработването на проекти на мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията в МВР;

 • оказва методическа и практическа помощ на служителите от сектора и следи за изпълнение на поставените им задачи;

 • разработва варианти и внася предложения за подобряване на организацията на работа и управлението на сектора пред ръководителя на отдела;

 • пряко участва в атестирането и развитието на служителите от сектора;

 • осъществява контрол върху работата на подчинените му и изисква стриктно спазване на служебната дисциплина и законността;

 • осъществява контрол за спазване изискванията на Закона за защита на личните данни на подчинените му служители;

 • изпълнява и други задачи, възлагани от началника на отдел или ръководството на ДВС-МВР, в рамките на предоставените му правомощия;

 • да познава:

 • нормативната уредба, структурата, дейността, целите и функциите на МВР;

 • функциите и задачите на основните структури по чл. 37 от ЗМВР и на техните звена, координационните и субординационни връзки между тях;

 • функциите, задачите и принципите на организация и дейност на органите на държавната, изпълнителната, публичната и съдебната власт;

 • да познава, стриктно да спазва и прилага:

  •  разпоредбите на наказателното право, законовите и подзаконовите актове, както и други нормативни документи, регламентиращи дейността по противодействие на корупцията в МВР;

  • закона за защита на класифицираната информация, правилника за неговото прилагане, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за електронните съобщения и подзаконовите нормативни актове за защита и работа с класифицирана информация;

  • изискванията на ЗМВР и ПУДМВР за събиране на данни и тяхното документиране при дисциплинарни производства;

  • разпоредбите на Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за съдебната власт и Кодекса на труда, касаещи служебни взаимоотношения със служители на външни ведомства и организации при и по повод изпълнението на длъжността;

  • изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

 • да познава структурата и задачите на органите на МВР и на другите специализирани държавни и обществени органи, участващи в борбата с корупцията и организираната престъпност;

 • да познава динамиката на оперативната обстановка по линия "Противодействие на корупцията в МВР";

 • да познава Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР; Закона за закрила на детето и Етичния кодекс на работещите с деца и подзаконовите нормативни документи, уреждащи тази материя;

 • да познава, стриктно да спазва и прилага Закона за административните нарушения и наказания, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Административно- процесуалния кодекс, Закона за министерството на вътрешните работи, правилника за неговото прилагане и вътрешноведомствените нормативни актове за получаване и работа по сигнали за корупционни прояви, административни и дисциплинарни нарушения, извършвани от служители на МВР;

  - да познава законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове по назначаването, преминаването и освобождаването от служба в МВР.

  ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лева до 2050 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

  При назначаване на кандидата спечелил конкурса се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

  V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

  4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива);

  5. Копие на документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ или съгласие за проучване.

  6. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  Документите по т. 1 до т. 6 може да се подават по електронен път (e-mail – int.81@mvr.bg), като в този случай заявлението по т. 1 и декларацията по т. 2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

  VІ. Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29, сектор „Човешки ресурси и логистика“ при дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР, телефон за допълнителна информация и справки – 02/9822883.

  VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в интернет и интранет и на информационното табло в приемната на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР, на адрес: гр. София, ул. „Шести септември“ № 29.

wave