Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 1000 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 23.10.2020 още 7 дни
 • Фирма директно набираща персонал

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“  – 1 щатна бройка

1. Длъжност: младши експерт.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше;

·         степен на образование – професионален бакалавър;

·         професионален опит – не се изисква.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

·       кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и провеждане на интервю.

5. Необходими документи:

•           Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

•           Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

•           Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6. Документите по т. 5 може да се подават по електронен път, на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в  сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17:30 часа на 02.11.2020 г.

8. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.

9. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

10. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Проверка на съдържанието и комплектността на документи за издаване на лицензи на Общността за извършване на международен превоз на пътници и товари.
 2. Проверка на съдържанието и комплектността на документи за издаване на лицензи за обществен превоз на товари и пътници на територията на Република България.
 3. Проверка на съдържанието и комплектността на документи за продължаване на срока на валидност и актуализации на лицензи на Общността за извършване на международен превоз на пътници и товари.
 4. Проверка на съдържанието и комплектността на документи за продължаване на срока на валидност и актуализации на лицензи за обществен превоз на товари и пътници на територията на Република България.
 5. Отговори на запитвания, писма и жалби, от различни институции, фирми и граждани относно нормативните документи, реда и начина за издаване и промяна на лицензи.
 6. Анализира действието на нормативните разпоредби в областта на лицензионния режим и предлага мерки за усъвършенстването им.
 7. Подпомага воденето на кореспонденция с чуждестранните министерства и агенции.
 8. Поддържане на архив на документите за лицензи на Общността, въз основа на които са издадени лицензите за извършване на международен превоз на пътници и товари лицензи на Общността.
 9. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на дирекцията.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е 1000 (хиляда) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – главен експерт в дирекция “Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


wave