Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Старши инспектор в отдел Противоепидемичен контрол, дирекция Надзор на заразните болести

Регионална здравна инспекция - Шумен България, Шумен

Старшият инспектор в отдел „ПЕК” Ръководи и извършва самостоятелно епидемиологични проучвания. Организира и провежда епидемиологично проучване на всеки регистриран епидемичен и ВБИ взривове. Следи и анализира епидемичната обстановка на територията и обектите, за която отговаря, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичната ситуация. Организира профилактични мерки върху здравословното състояние на контактните със заразно болни лица, заразоносители и съмнително болните от заразни болести, както и на други лица по епидемични показания. Извършва епидемиологично проучване на всяка вътреболнична инфекция и контролира дейността по профилактика на нозокомиалните инфекции и тяхната регистрация в лечебните заведения. Осъществява дейността по епиднадзора на ваксинопредотвратимите инфекции и надзора на нежелани реакции след ваксинация, тяхното съобщаване, проучване и регистрация. Осъществява държавен здравен контрол в лечебни и здравни заведения и обектите имащи значение за опазване на общественото здраве. Извършва текущи проверки в контролираните обекти, закрити обществени места и обособени работни места, по прилагане на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето. Работи по организирането, провеждането и отчитането на профилактичните имунизации и реимунизации в определения район, издирване на децата без ОПЛ и подпомагане на родителите им за избор на личен лекар и/или имунизирането им в Имунизационен кабинет в РЗИ.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”;

2. Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 1 (една) година в съответното професионално направление и/ или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

3. Професионална област – здравеопазване и спорт

4. Професионално направление – обществено здраве, здравни грижи

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

1. Придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

2. Задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

3. Компютърна грамотност.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

2. Българските граждани представят лична карта, а гражданите на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документ за самоличност (лична карта/паспорт и удостоверяват правото си на пребиваване с удостоверение или карта за продължително или за постоянно пребиваване съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;

3. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (по образец) от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

5.   Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

6. Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

7. Подробна автобиография;

8. Други документи: копия на официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива), сертификати за проведени обучения.


Срок и място за подаване на документи:

-     Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

-     Адрес: пл. “Освобождение” № 1, сградата на РЗИ, ет.І, стая № 5.

-     Телефон: 054/800 722, 800 727.

-     Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

-     Лице за контакт: Пенка Веселинова

-     Краен срок за подаване на документите: 09.11.2020 г.

-     Ден за публикуване на обявата: 26.10.2020 г.wave