Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610-1800 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 26.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Главен инсепктор в дирекция Медицински дейности

Регионална здравна инспекция - Шумен България, Шумен

Главният инспектор в дирекция „МД” събира, проверява и обработва постъпващата от ЛЗ оперативна и годишна медико-статистическа информация. Изготвя отчети и ги представя в определените срокове в НЦОЗА и НСИ- София. Събира, обработва и обобщава годишните медико-статистически отчети на МТЛ и МДЛ. Упражнява контрол, извършва проверки, осъществява методична помощ и обучение на ЛЗ и ЗЗ от областта по правилното водене на учетната и отчетната документация, съгласно нормативните документи на МЗ. Своевременно уведомява ЛЗ за извършените промени в методологията по отчитане на лечебната помощ. Изготвя медико-статистическа информация по искане на физически и юридически лица, спазвайки Закона за достъп на обществена информация и Закона за защита на личните данни. Участва в комисии за проверки, осъществявани от Дирекция „Медицински дейности”, касаещи дейността на лечебни и здравни заведения на територията на област Шумен. Извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Медицински надзор”;. Осъществява контрол по спазване на Наредба № 3 от 05 април 2019г. за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”;

2. Минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 (две) години в съответното професионално направление и/ или минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

3. Професионална област: Социални, стопански и правни науки

4. Професионално направление: Икономика

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

1. Придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

2. Задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа& Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

3. Компютърна грамотност.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

2. Българските граждани представят лична карта, а гражданите на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документ за самоличност ;

3. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (по образец) от кандидата;

4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

5.   Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

6. Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

7. Подробна автобиография;

8. Други документи: копия на официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива), сертификати за проведени обучения.

Срок и място за подаване на документи:

-     Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

-     Адрес: пл. “Освобождение” № 1, сградата на РЗИ, ет.І, стая № 5.

-     Телефон: 054/800 722, 800 727.

-     Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

-     Лице за контакт: Пенка Веселинова

-     Краен срок за подаване на документите: 09.11.2020 г.

-     Ден за публикуване на обявата: 26.10.2020 г.wave