Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 830-1070 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител и ТРЗ

Счетоводна къща - Паралееви ЕООД България, Пловдив

Счетоводна къща търси подходящ кандидат за попълване на своя състав.

СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО икономическо ВИСШЕ образование - БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР;
2. Средно икономическо e САМО предимство, за завършилите ВИСШЕ икономическо;
3. Отлична компютърна грамотност;
4. Отлично владеене на Microsoft Office;
5. Работа със софтуерни продукти: ЕДИС, Регата, Генсофт е предимство;
6. Владеене на английски или немски език е предимство.

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ:
- Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
- Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
- Изготвя трудови досиета, ведомости, документи по осигуряване, платежни нареждания и справки;
- Подава документи към НАП, НОИ, МДТ, НСИ, БНБ и други институции;
- Спазва изискванията за лоялност и конфиденциалност към своя работодател и клиентите на компанията.
- Контактува с банки, институции и клиенти на фирмата;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА :
- комуникативен, дискретен, отговорен, организиран и лоялен
- с аналитично мислене, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЕМАНЕТО МУ ПО ПРОГРАМА “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
1.Да не е навършил 30г.
2.Да не участва в никаква форма на обучение /редовна или задочна, в т.ч. да не е прекъснал студент /
3.Да не е участвал по схема „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.
4.Да не работи другаде под каквато и да е форма: /трудово, служебно правоотношение, да не осъществява стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително и Еднолични търговци, да няма договори за управление и контрол с търговски дружества и доходи от извънтрудови правоотношения/. Да не е земеделски производители. Да не упражнява свободна професия.

РАБОТНО МЯСТО:
офис - гр.Пловдив, ж.к. Тракия, Търговски център “Европа”


Ако отговаряте на посочените изисквания и предлаганата длъжност представлява интерес за Вас, можете да ни изпратете автобиография и снимка (задължително). АВТОБИОГРАФИИ БЕЗ СНИМКА, няма да бъдат разглеждани.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 


wave