Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 630-1315 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 27.10.2020 още 10 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Началник на отдел

Община Враца България, Враца

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“ 

            1. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

            1.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

            1.2. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.3. Да имат най-малко 4 (четири) години професионален опит или присъден най-малко III-ти младши ранг;

            Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630.00 лв.  Брой работни места - 1 бр.

            Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

            Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet и др; област на висшето образование: социални или хуманитарни науки; познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; познания на нормативната уредба, касаеща дейността; управленска компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента (вътрешен/външен); комуникативна компетентност; професионална компетентност; дигитална компетентност.

            2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

            Ръководи и организира цялостната дейност на отдела, контролира и носи отговорност по спазване на всички нормативни документи, касаещи дейността. Участва във формирането на политиката на общината в сферата на културата, спорта, туризма, социалните и младежките дейности и отговаря за тяхното осъществяване.        

        Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

            Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 630 лв. до 1 315 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

             3. Начинът за провеждане на конкурса:

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

            4. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:

            4.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;

            4.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

            4.3. Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

            4.4. Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);

            4.5. Професионална автобиография;

            4.6. Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива)          

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

            5. Срок и място за подаване на документите:

    Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 10 (десет) дни от датата на публикуването на обявлението. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

      Документите може да се подават и по електронен път на еmail: obshtinavr@b-trust.org, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията по т. 4.2. от настоящото Обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

            6. Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg. и информационното табло в сградата на Община Враца.

wave