Как могат да работят непълнолетните

Как могат да работят непълнолетните В България като цяло детският труд в най-тежките му форми е елиминиран. В трудовото законодателство е регламентирана специална закрила по отношение на наемането на непълнолетни.
 
Трудовото законодателство предвижда и облекчени условия на труд за непълнолетните. За тях полагането на нощен и извънреден труд е забранено. За лицата до 18 г. нощен е трудът от 22.00 ч. до 06.00 ч., за ненавършилите 16 г. - от 20 ч. до 06.00 ч.

Непълнолетните работят при намален работен ден от 7 часа при заплащане не по-малко от минималната работна заплата. Имат право на удължен отпуск от 26 дни.

Има и неизчерпателен списък с дейности, които не могат да работят, тъй като положеният труд в тях е тежък или опасен за психическото и физическото здраве на работещите.

Работодателят трябва да подаде в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица.

Необходими документи:

Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);

Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);

Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;

Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);

Документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер, както и по електронен път - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex).

Непълнолетни основно се наемат в ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-честите нарушения с свързани с невписването в трудовия договор на удължения платен годишен отпуск.


Сподели:
wave